Kobe Teriyaki

Kobe Teriyaki
Phone 360.432.0533
188 W Alder Street
Shelton, WA 98584

Chinese, Teriyaki, Japanese